Jednostki oświatowe

Szanowni Państwo,
w związku z budową przez naszą Spółkę nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektu POPC.01.01.00-24-0139/17 (Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie Powiatu Żywieckiego) prezentujemy przygotowaną dla Państwa ofertę świadczenia usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych dla sieci przyłączających jednostki oświatowe.

Do kontaktów w sprawie dostępu hurtowego przygotowaliśmy System Komunikacji (SK), który stanowi aktywna skrzynka e-mail:  oraz strona internetowa popc.beskidmedia.pl. Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. Za pośrednictwem SK można otrzymać m.in. wzory stosowanych przez nas umów i załączników, warunki techniczne oraz cennik.

Cennik dotyczący oferty hurtowej dla sieci zrealizowanych w ramach II konkursu z działania 1.1 POPC przyłączających jednostki oświatowe przedłożony został Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 5 grudnia 2018 r. W dniu 20 grudnia 2018 r. otrzymaliśmy informację, iż Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie zgłasza uwag/sprzeciwu do przedłożonego przez nas projektu cennika.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy w pierwszej kolejności wysłać do nas wniosek o zawarcie umowy ramowej. Procedura uzyskania dostępu do sieci POPC określona jest w przedstawionych Państwu dokumentach, tj. umowie ramowej oraz umowach szczegółowych.

Współpraca oparta jest na przepisach art. 27 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz obowiązujących/rekomendowanych dokumentach, stanowiących załącznik do przygotowanej dla Państwa oferty, tj.: (1) Wymaganiach dla podłączenia Jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC (dokument stanowiący załącznik do dokumentacji konkursowej II konkursu w ramach działania 1.1. POPC, wersja 2.0 z września 2016 r.), (2) Cenach dostępu do sieci przyłączających jednostki oświatowe, zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC – rekomendacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z marca 2018 r.

Zainteresowany przedsiębiorca w pierwszej kolejności wysyła do nas zapytanie i następnie zawiera właściwą umowę ramową regulującą dostęp hurtowy do naszej sieci, a kolejno – na podstawie zamówień – umowy szczegółowe na poszczególne usługi. Możliwość świadczenia przez nas usług hurtowych rozpoczyna się od momentu podpisania umowy ramowej. Po zawarciu umowy ramowej istnieje możliwość ustalenia warunków współpracy w ramach jednej z kilku oferowanych przez nas usług.

W przypadku sieci przyłączających jednostki oświatowe są to przede wszystkim następujące usługi:
1) usługi dostępu do Ciemnych włókien w relacji od jednostki oświatowej do PWR (tj. dzierżawy jednego lub więcej Ciemnych włókien światłowodowych na ciągłym odcinku o określonej długości, zestawionych pomiędzy jednostką oświatową a PPD, PWR lub WSD);
2) usługi transmisji danych pomiędzy jednostką oświatową a PWR (do PWR lub WSD);
3) usługi komplementarne do tych dwóch, które wskazano powyżej (np. kolokacji w węźle, instalacji, nadzoru itp.).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, w razie zainteresowania lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem SK. Na stronie internetowej na bieżąco aktualizujemy zakres wybudowanych już słupów i kanalizacji, informacje o zasięgu sieci, zbudowanych i oddanych do użytku odcinkach sieci, adresach gospodarstw domowych będących w zasięgu sieci, PWR i WSD.

Załączniki do pobrania:


Gospodarstwa domowe

Szanowni Państwo,
w związku z budową przez naszą Spółkę nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektu POPC.01.01.00-24-0139/17 (Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie Powiatu Żywieckiego) prezentujemy przygotowaną ofertę świadczenia usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu podłączenia gospodarstw domowych na obszarze POPC.

Do kontaktów w sprawie dostępu hurtowego przygotowaliśmy System Komunikacji (SK), który stanowi aktywna skrzynka e-mail:  oraz strona internetowa popc.beskidmedia.pl. Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. Za pośrednictwem SK można otrzymać m.in. wzory stosowanych przez nas umów i załączników, warunki techniczne oraz cennik.

Cennik dotyczący oferty hurtowej dla sieci zrealizowanych w ramach II konkursu z działania 1.1 POPC przyłączających gospodarstwa domowe, przedłożony został Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 13 czerwiec 2019 r. W dniu 28 czerwiec 2019 r. otrzymaliśmy informację, iż Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie zgłasza uwag/sprzeciwu do przedłożonego przez nas projektu cennika.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy w pierwszej kolejności wysłać do nas wniosek o zawarcie umowy ramowej. Procedura uzyskania dostępu do sieci POPC określona jest w przedstawionych Państwu dokumentach, tj. umowie ramowej oraz umowach szczegółowych.

Są to przede wszystkim następujące usługi:
1) usługi BSA
2) usługi dostępu do kanalizacji
3) usługi dostępu do podbudowy słupowej
4) usługi dostępu do ciemnych włókien
5) usługi LLU
6) usługi kolokacji

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, w razie zainteresowania lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem SK. Na stronie internetowej na bieżąco aktualizujemy zakres wybudowanych już słupów i kanalizacji, informacje o zasięgu sieci, zbudowanych i oddanych do użytku odcinkach sieci, adresach gospodarstw domowych będących w zasięgu sieci, PWR i WSD.

Opublikowano: 01-07-2019r.

Załączniki do pobrania: