Tytuł projektu: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego.

Jesteśmy jednym z beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Umowa zawarta z instytucją Centrum Projektów Polska Cyfrowa zagwarantowała otrzymanie 13 700 303,06 zł dofinansowania pochodzącego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki funduszom, od 2017 roku mogliśmy realizować projekt pod nazwą: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego”, którego łączna wartość zaangażowanych środków, pochodzących zarówno z funduszy wspólnotowych, jak i wkładu własnego, wyniosła ponad 23 mln zł.

W wyniku trzyletnich działań wybudowano, zgodnie z założeniami projektu, 715 km sieci światłowodowej oraz 16 węzłów telekomunikacyjnych, które umożliwią podłączenie do infrastruktury 17 961 gospodarstw domowych. Zgodnie z harmonogramem podłączono 98 placówek oświatowych do Internetu o przepustowości 100 Mb/s. W zasięgu szerokopasmowego łącza znalazły się 64 miejscowości powiatu żywieckiego, w których – dzięki nowoczesnej infrastrukturze – oferujemy taryfy o przepustowości Internetu od 100 do 800 Mb/s. Ten sukces stał się możliwy dzięki zaangażowaniu  ponad 40-osobowego zespołu, złożonego zarówno z inżynierów i specjalistów naszej spółki, jak też  generalnego wykonawcy: firmy WASKO S.A. Niewątpliwie istotna i kluczowa dla realizacji tak złożonego zadania była dobra współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, w szczególności starostwa powiatowego w Żywcu, a także władz gmin, w których realizowany był projekt, jak również zaangażowanie lokalnej społeczności.

Warto podkreślić, że regiony naszego działania znajdują się na obszarze wykluczonym cyfrowo, gdzie dostęp do szerokopasmowego Internetu jest ograniczony. Wykluczenie obejmuje brak dostępu nie tylko do szybkiego Internetu, ale również cyfrowej telewizji naziemnej, której zasięg w wielu rejonach tego obszaru cechuje słaba jakość. Budowa sieci światłowodowej pozwala na odbiór telewizji kablowej w cyfrowej jakości dźwięku oraz obrazu. Realizacja projektu to zatem nie tylko poprawa jakości życia mieszkańców, ale też walka z cyfrowym wykluczeniem i dążenie do wyrównania szans mieszkańców mniejszych miejscowości całego powiatu żywieckiego.

Więcej informacji na stronie: popc.beskidmedia.pl