1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:ul. Tadeusza Kościuszki 115, 32-650 Kęty,wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000378167, NIP: 5492417339, REGON: 121463522 zwaną dalej „Beskid Media”.
  Dane kontaktowe:
  1. Adres pocztowy: Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 115, 32-650 Kęty.
  2. Adres poczty elektronicznej: .
  3. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: (33) 333 88 88 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Beskid Media informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie usług i produktów Beskid Media, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych punktów obsługi oraz inne wiadomości dotyczące Beskid Media oraz oferowanych przez nią usług, w tym opinie, materiały prasowe, promocyjne.
 5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co siedem dni.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Beskid Media jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności na stronie internetowej www.beskidmedia.pl:
  1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej;
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”;
  5. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Beskid Media wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze Beskid Media”.
 9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
 11. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:ul. Tadeusza Kościuszki 115, 32-650 Kęty,wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000378167, NIP: 5492417339, REGON: 121463522.
 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisząc na adres: .
 13. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter.
  Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
  • Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
  • Dane osobowe Użytkowników przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
  • Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 14. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 15. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 16. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ;
  2. telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: (33) 333 88 88 czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątki od 9:00 do 21:00, w soboty od 10:00 do 21:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 17. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Beskid Media zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 18. Beskid Media zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.beskidmedia.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 19. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 20. Zalecamy zapoznanie się z zakładkami Polityką prywatności i Cookies dostępnymi na naszej stronie internetowej.