Zależy nam, byś czuł się u nas komfortowo. Jakich udogodnień możesz spodziewać się w naszej firmie?

 1. Zapewniamy obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą.
 2. Zapewniamy bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego w naszych Punktach Obsługi Klienta:
  – w Kętach przy ul. Henryka Sienkiewicza 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00;
  – w Żywcu przy ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 20a, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
 3. Osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem narządu ruchu zapewniamy dostęp do naszego Biura Obsługi Klienta w Kętach przy ul. Henryka Sienkiewicza 14 wraz z dedykowanym przy punkcie miejscem parkingowym.
 4. Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie Abonenta będącego osobą niepełnosprawną oferujemy pomoc osoby reprezentującej firmę Beskid Media Sp. z o.o. we właściwym skonfigurowaniu urządzenia dostępowego dla tych usług w naszej siedzibie lub telefonicznie.
 5. Na naszej stronie internetowej www.beskidmedia.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” udostępniamy wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Cennika usług telekomunikacyjnych pisane dużą czcionką. Dokumenty te są dostępne w stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta w Kętach oraz Żywcu. Można je również zamówić:
  – mailowo, wysyłając do nas wiadomość na adres: ;
  – telefonicznie pod numerem: (33) 333 88 88.
 6. Udostępniamy na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od złożenia żądania, wzorzec umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennik sporządzony na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzorzec umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennik w alfabecie łacińskim.
 7. Na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej udostępniamy informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym. Udostępniamy również szczegółowy wykaz wykonanych połączeń sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
 8. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 7, otrzymanego przed lub w trakcie trwania okresu rozliczeniowego realizujemy żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury; jeśli faktura została już wystawiona realizujemy żądanie w terminie 30 dni.
 9. Na każde żądanie Abonenta usług telefonicznych, będącego osobą niepełnosprawną, udostępniamy w terminie 30 dni od złożenia żądania informacje o oferowanych przez nas udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w postaci papierowej lub elektronicznej na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabo widzącej takie informacje będą sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
 10. Dostosowaliśmy naszą stronę internetową www.beskidmedia.pl do wymogów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).
 11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnień na rzecz osób niepełnosprawnych, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, przed realizacją udogodnienia mamy prawo zażądać okazania, do wglądu, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).