To już oficjalne – spółki Beskid Media sp. z o.o. oraz e-SBL.net sp. z o.o. zostały połączone w jedną.

W dniu 31 stycznia 2024 roku spółki: Beskid Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach (dalej: Beskid Media) oraz e-SBL.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lędzinach (dalej: e-SBL.net) zostały połączone w jeden podmiot działający pod nazwą Beskid Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie spółek nastąpiło na zasadzie przejęcia spółki e-SBL.net przez Beskid Media i zostało dokonane w drodze tzw. sukcesji uniwersalnej, co oznacza między innymi, że Beskid Media przejęła z dniem 31 stycznia 2024 roku wszystkie należności i zobowiązania e-SBL.net. Równocześnie Beskid Media wstąpiła wówczas we wszystkie prawa i obowiązki e-SBL.net, w tym stała się stroną wszystkich umów zawartych przez e-SBL.net w przeszłości, o ile obowiązują one nadal. Powyższe nastąpiło z mocy prawa, automatycznie, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień jako skutek wpisu połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co to oznacza w praktyce?

Warunki umowy zawartej pomiędzy Tobą a przedsiębiorstwem e-SBL.net nie ulegają zmianie, tzn.:

  1. nadal obowiązuje ta sama umowa,
  2. nie ma potrzeby dokonywania przez Ciebie jakichkolwiek czynności, aby dalej bez zmian korzystać z naszej oferty.

Co się zmienia i dlaczego o tym piszemy?

Zmianie ulegają następujące kwestie:

  1. nazwa i adres siedziby podmiotu, który będzie świadczył usługi, a także tego, który jest Administratorem Twoich Danych Osobowych – aktualnie jest to:

Beskid Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 115, 32-650 Kęty
REGON: 121463522, NIP: 5492417339, KRS: 0000378167

2. numer rachunku bankowego – otrzymasz od nas nowy indywidualny numer konta do regulowania wszelkich należności. Będzie on obowiązywał od następnego okresu rozliczeniowego, tj.  od 1 marca 2024 r.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości możesz się nami skontaktować:

  1. telefonicznie pod numerem: (33) 333 88 88,
  2. mailowo na adres ,
  3. osobiście w naszych Punktach Obsługi Klienta (Lędziny, Kęty, Żywiec).

Aktualna polityka prywatności znajduje się na stronie www.beskidmedia.pl.

Nota prawna:
W dniu 24 stycznia 2024 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Beskid Media sp. z o. o. z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378167 oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą e-SBL.net sp. z o. o. z siedzibą w Lędzinach, przy ulicy Aleksandra Fredry 6, 43-143 Lędziny, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326110, działając na podstawie art. 506 § 1, 4 oraz 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U.2022.1467 ze zm.) – dalej jako „KSH” podjęły tożsame uchwały o połączeniu spółki e-SBL.net sp. z o. o. z siedzibą w Lędzinach (Spółka Przejmowana) ze spółką Beskid Media sp. z o. o. z siedzibą w Kętach (Spółka Przejmująca). Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dokonane zostało na podstawie i według zasad przewidzianych w Planie Połączenia, który to został uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, przyjęty i podpisany w dniu 19 grudnia 2023 roku. W dniu 31 stycznia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie odbyło się przez przejęcie uregulowane w art. 492 § 1 pkt 1) KSH z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 KSH oraz nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego. Połączenie spółek nastąpiło w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, co oznacza między innymi, że Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Wobec powyższego, z dniem 31 stycznia 2024 roku nastąpiło również rozwiązanie Spółki Przejmowanej, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.