Ogłoszenie w sprawie połączenia się spółek Beskid Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach (zwana dalej jako „Beskid Media sp. z o.o.” albo „Spółka Przejmująca”) oraz E-SBL.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lędzinach (zwana dalej jako „E-SBL.NET sp. z o.o.” albo „Spółka Przejmowana”).

Zarządy spółek Beskid Media sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378167 (Spółka Przejmująca) oraz E-SBL.NET sp. z o.o.  z siedzibą w Lędzinach, przy ulicy Aleksandra Fredry 6, 43-143 Lędziny, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326110 (Spółka Przejmowana) informują, że w dniu 19 grudnia 2023 r. uzgodniły, przyjęły oraz podpisały Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek, który, w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U.2022.1467 ze zm.) – dalej jako „k.s.h.”, udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenach: Spółka Przejmująca www.beskidmedia.pl oraz Spółka Przejmowana www.sblinternet.pl.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia wskazanych powyżej spółek wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie na wskazanych powyżej stronach internetowych do dnia zakończenia Zgromadzeń Wspólników podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Plan połączenia spółek Beskid Media oraz E-SBL.NET znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.