Oficjalnie i z przyjemnością możemy poinformować, że pod koniec tego roku firma TELICO dołączyła do grupy Beskid Media.

Połączenie spółek nastąpiło na zasadzie przejęcia TELICO Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przez Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach. Dokonało się to w drodze tzw. sukcesji uniwersalnej, co oznacza między innymi, że z dniem 21 grudnia 2020 r. Beskid Media przejęła wszystkie należności i zobowiązania TELICO oraz wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejętej firmy, stając się również stroną wszystkich umów zawartych przez TELICO w przeszłości, o ile obowiązują one nadal. Powyższe nastąpiło z mocy prawa, automatycznie, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień, jako skutek wpisu połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego. Oba podmioty działają od tej pory pod wspólną nazwą Beskid Media Sp. z o.o.  

Co to oznacza w praktyce?

Zmianie ulegają następujące kwestie:

  • nazwa i adres siedziby podmiotu świadczącego usługi oraz będącego Administratorem Danych Osobowych Abonentów – aktualnie jest to: Beskid Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzią przy ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, REGON: 121463522, NIP: 5492417339, KRS: 0000378167;
  • indywidualny numer rachunku bankowego – zostanie wysłany pocztą do każdego Abonenta.

Warunki umowy zawartej pomiędzy Abonentami a Spółką TELICO nie ulegają zmianie, tzn.:

  • nadal obowiązuje ta sama umowa;
  • nie ma potrzeby dokonywania przez Abonenta jakichkolwiek czynności, aby dalej bez zmian korzystać z naszej oferty.

Połączenie Spółek oznacza polepszenie jakości realizowanych przez nas działań oraz możliwość rozbudowy szerokopasmowej sieci światłowodowej na terenie powiatu żywieckiego. Cieszymy się, że nasze wspólne grono ponad 25 000 klientów łączy to, co mamy najlepszego – światłowód. Dziękujemy za zaufanie!

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (33) 333 88 88, bądż poprzez e-mail: .

Nota prawna:

W dniu 25 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Beskid Media sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378167 oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmąTelico sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ulicy Ks. Prałata Stanisława Słonki 20A, 34-300 Żywiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364655, działając na podstawie art. 506 § 1, 4 oraz 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U.2020.1526 ze zm.) – dalej jako „k.s.h.”, podjęły tożsame uchwały o połączeniu spółki Telico sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (Spółka Przejmowana) ze spółką Beskid Media sp. z o.o. z siedzibą w Kętach (Spółka Przejmująca). Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dokonane zostało na podstawie i według zasad przewidzianych w Planie Połączenia, który to został uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, przyjęty i podpisany w dniu 20 października 2020 roku. W dniu 21 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie odbyło się przez przejęcie uregulowane w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 k.s.h. oraz nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. Połączenie spółek nastąpiło w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, co oznacza między innymi, że Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Wobec powyższego, z dniem 21 grudnia 2020 roku nastąpiło również rozwiązanie Spółki Przejmowanej, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.