Beskid Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach

(zwana dalej jako „Beskid Media sp. z o.o.” albo „Spółka Przejmująca”)

oraz

TELICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu

(zwana dalej jako „TELICO sp. z o.o.” albo „Spółka Przejmowana”)

Zarządy spółek Beskid Media sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378167 (Spółka Przejmująca) oraz TELICO sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ulicy Ks. Prałata Stanisława Słonki 20A, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364655 (Spółka Przejmowana) informują, że w dniu 20 października 2020 r. uzgodniły, przyjęły oraz podpisały Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek, który w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U.2020.1526 ze zm.) – dalej jako „k.s.h.”, udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenach: Spółka Przejmująca www.beskidmedia.pl oraz Spółka Przejmowana www.telico.pl.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia wskazanych powyżej spółek wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie na wskazanych powyżej stronach internetowych do dnia zakończenia Zgromadzeń Wspólników podejmujących uchwały w sprawie połączenia.