Pragniemy poinformować o połączeniu spółek Beskid Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach oraz E-NET 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu. Z dniem 2 grudnia 2019 roku

obie spółki zostały połączone w jeden podmiot działający pod nazwą Beskid Media Sp. z o. o.

Co się zmienia i dlaczego o tym piszemy?

Zmianie ulegają następujące kwestie:

1. nazwa i adres siedziby podmiotu, który będzie świadczył usługi, a także, który jest Administratorem Państwa Danych Osobowych – aktualnie jest to: Beskid Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kościuszki 115,

32-650 Kęty REGON: 121463522, NIP: 5492417339, KRS: 0000378167

2. indywidualny numer rachunku bankowego – zostanie wysłany pocztą do każdego Abonenta.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt:

pod numerem telefonu – (33) 333 88 88, bądż pocztą elektroniczną e-mail: .

Połączenie spółek nastąpiło na zasadzie przejęcia spółki E-NET 24 przez Beskid Media i zostało dokonane w drodze tzw. sukcesji uniwersalnej, co oznacza między innymi, że Beskid Media przejęła z dniem 2 grudnia 2019 roku wszystkie należności i zobowiązania E-NET 24. Z tym też dniem Beskid Media wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki E-NET 24, w tym stała się stroną wszystkich umów zawartych przez E-NET 24 w przeszłości, o ile obowiązują one nadal. Powyższe, nastąpiło to z mocy prawa, automatycznie, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień, jako skutek wpisu połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co to dla Państwa oznacza?

Warunki umowy zawartej pomiędzy Państwem, a przedsiębiorstwem E-NET 24 nie ulegają zmianie, tzn.:

1. nadal obowiązuje ta sama umowa,

2. nie ma potrzeby dokonywania przez Państwa jakichkolwiek czynności, aby dalej bez zmian korzystać z naszej oferty.

Nota prawna:

W dniu 31 października 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Beskid Media sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378167 oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ENET 24 sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ulicy Ks. Prałata Stanisława Słonki 20A, 34-300 Żywiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751034, działając na podstawie art. 506 § 1, 4 oraz 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15) – dalej jako „k.s.h.”, podjęły tożsame uchwały o połączeniu spółki E-NET 24 sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (Spółka Przejmowana) ze spółką Beskid Media sp. z o.o. z siedzibą w Kętach (Spółka Przejmująca). Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowana dokonane zostało na podstawie i według zasad przewidzianych w Planie Połączenia, który to został uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, przyjęty i podpisany w dniu 23 września 2019 roku. W dniu 2 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie odbyło się przez przejęcie uregulowane w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 k.s.h. oraz nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. Połączenie spółek nastąpiło w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na

Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, co oznacza między innymi, że Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Wobec powyższego, z dniem 2 grudnia 2019 roku nastąpiło również rozwiązanie Spółki Przejmowanej, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.