Beskid Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach
(zwana dalej jako „Beskid Media sp. z o.o.” albo „Spółka Przejmująca”)
oraz
E-NET 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu
(zwana dalej jako „E-NET 24 sp. z o.o.” albo „Spółka Przejmowana”)

Zarządy spółek Beskid Media sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378167 (Spółka Przejmująca) oraz E-NET 24 sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ulicy Ks. Prałata Stanisława Słonki 20A, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751034 (Spółka Przejmowana) informują, że w dniu 23 września 2019 r. uzgodniły, przyjęły oraz podpisały Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek który, w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15) – dalej jako „k.s.h.”, udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenach: Spółka Przejmująca www.beskidmedia.pl oraz Spółka Przejmowana www.e-net24.pl.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych do dnia zakończenia Zgromadzeń Wspólników podejmujących uchwały w sprawie połączenia.