W związku z ustawą ogłoszoną w dniu 11 czerwca 2018 r, dotyczącą wprowadzenia zmian w Prawie telekomunikacyjnym, wraz z dniem 12 grudnia 2018r., zmianie ulegnie treść Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Beskid Media Sp. z o.o.
W wyniku wejścia w życie nowej ustawy, wprowadzona zostaje nowa, dozwolona forma zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych – forma dokumentowa. W przypadku gdy umowa jest zawierana w takiej formie, operator musi utrwalić i dostarczyć abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na trwałym nośniku w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650). Od 12 grudnia 2018 r. możliwe będzie zatem zawieranie umów telekomunikacyjnych także poprzez wiadomość e-mail, za pośrednictwem faksu, lub wiadomości sms, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej, jeśli tylko będzie istniała możliwość jednoznacznego określenia, kto złożył oświadczenie o zawarciu umowy. Obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w tym przypadku jest utrwalenie i dostarczenie abonentowi treści umowy oraz oświadczenia abonenta o związaniu się tą umową na trwałym nośniku. Nowelizacja wpływa także na kwestie dotyczące formy zmiany umowy. Od dnia 12 grudnia2018 r. przepisy Prawa telekomunikacyjne w ogóle nie będą się odnosiły do formy zmiany umowy – uchylone zostają ust. 6-9 art. 56. Do zmiany umowy od tej pory będą zatem miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Przepisy wprowadzają także nowe uprawnienie  dla konsumenta – w przypadku umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranej z konsumentem, to właśnie konsument ma prawo dokonać wyboru formy zawarcia umowy spośród oferowanych przez dostawcę usług. Nowemu uprawnieniu konsumenta towarzyszy nowy obowiązek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie wyboru formy zawarcia umowy przed jej zawarciem. Według nowych przepisów treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy przez operatora, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, powinna zostać przedstawiona abonentowi, będącemu stroną umowy, na trwałym nośniku w takiej formie, w jakiej zawarto z nim umowę. Taki abonent, jeśli zawarł umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej, może jednak zażądać dostarczania mu wyżej wskazanych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Nowe przepisy wprowadzają także brak możliwości żądania zwrotu przyznanych ulg w przypadku wypowiedzenia przez abonenta umowy w sytuacji zmiany umowy wynikającej z usunięcia klauzul niedozwolonych. Nowe przepisy znoszą stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE. W ich miejsce przewidziana jest procedura (art. 109 PT) o pozasądowych formach rozwiązywania sporów. Zgodnie z nową regulacją dotyczącą przepisu art. 161. operator będzie uprawniony do przetwarzania adresu poczty elektronicznej użytkownika będącego osobą fizyczną bez odrębnej zgody. Jednocześnie należy zauważyć, iż zmiana warunków mająca na celu dostosowanie obowiązującego regulaminu wynika ze zmiany przepisów prawa, która to zmiana umożliwia jednostronną zmianę warunków świadczenia usług w myśl art. 60a ust. 3 Prawa Telekomunikacyjnego. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ewentualne wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z koniecznością dokonania zwrotu udzielonych Państwu ulg. Na złożenie wypowiedzenia mają Państwo czas do dnia wejścia w życie przepisów tj. 12 grudzień 2018r.