W związku z wchodzącą w życie z dniem 10 stycznia 2017r. ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) zmianie ulegnie treść Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Beskid Media Sp. z o.o.
W wyniku wejścia w życie nowej ustawy zmianie uległa treść art. 109 Prawa telekomunikacyjnego, który do tej pory regulował tryb postępowania mediacyjnego. Obecnie, tryb ten nazywa się „pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich”, a art. 109 w obecnym brzmieniu odsyła do przepisów Ustawy. Powyższe uwzględnione zostało w pouczeniu zawartym w § 17 regulaminu.
Dodatkowo, zmodyfikowany został § 16 ust. 2 lit. e, który stanowi o konieczności pouczenia konsumenta w odpowiedzi na reklamację o możliwości skorzystania z pozasądowego trybu rozwiązywania sporów, gdzie wskazano na nową regulację.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zmiana warunków mająca na celu dostosowanie obowiązującego regulaminu wynika ze zmiany przepisów prawa, która to zmiana umożliwia jednostronną zmianę warunków świadczenia usług w myśl art. 60a ust. 3 Prawa Telekomunikacyjnego.
W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ewentualne wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z koniecznością dokonania zwrotu udzielonych Państwu ulg.
Na złożenie wypowiedzenia mają Państwo czas do dnia wejścia w życie przepisów tj. 10 stycznia 2017r.
 
Aktualny regulamin usług dostępny jest tutaj: regulamin